Protection of Personal Data

1974 yılından bugüne kadar Enerji üretimi, İletim hatları ve elektrik dağıtımı sektöründe hizmet vermekte olan EMTA Şirketler Grubu (“EMTA”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

www.emtaconductor.com internet sayfamızı ziyaret etmeniz durumunda;

 • Trafik bilgileriniz (giriş çıkış saatiniz ve IP adresiniz), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile KVKK 5/2-a ve KVKK 5/2-c maddelerinden doğan yükümlülüğümüz kapsamında,

 • Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, sizlere en kaliteli hizmeti sunabilmek için KVKK 5/2-f kapsamında

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tarafımızca toplanmış olacak ve KVKK’da belirtilen;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olması,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,

 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

EMTA olarak kişisel verilerinizi;

 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve ilgili sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • EMTA’nın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EMTA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması dahilinde işliyoruz.

Kişisel verileriniz;

 • Sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlerimize,

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tarafımızca aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak; 

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ“‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla EMTA olarak sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir.

EMTA olarak, emtaconductor.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve EMTA’nın gizlilik ilkelerinin sadece emtaconductor.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) EMTA ŞİRKETLER GRUBU (aşağıda kısaca “EMTA” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve www.emtaconductor.com (aşağıda kısaca “Portal” olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası’nın ekini oluşturmaktadır. EMTA bu Politika’yı Portal’de hangi çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne Göre

Kullanım Amacına Göre

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre

 • Oturum çerezleri

 • Kalıcı çerezler

 • Zorunlu/Teknik Çerezler

 • Analitik/Performans Çerezleri

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri

 • Birinci Parti Çerezler

 • Üçüncü Parti Çerezler

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

 • Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

 • Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak ve/veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 • Analitik/Performans Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler. Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır. Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

 • Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

 • Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

PORTAL’DA HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

Portal üzerinde kullanmakta olduğumuz çerezler, zorunlu/teknik ve performans çerezleridir. Bunlar size ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermez ve sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Kullandığımız çerezlere ilişkin bilgi, kullanım amacı ve süresi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çerezin Adı

Çerezin Amacı

DoubleClick

Portal’da reklam vermek isteyen firmaların ya da kişilerin reklamlarını yayınlamak isteyecekleri potansiyel siteleri listelemek ve ziyaretçilerin Portal üzerinde geçirdikleri zamanı ve alışkanlıklarını analiz etmek amaçlı kullanılan çerez çeşididir.

Google Analytics

Portal’ın ziyaretçi sayılarını ve bulunduğu bölgelere göre dağılımını, ziyaretçilerin Portal’a gelmelerini sağlayan linkleri, Portal’da geçirdiği vakti ve ilgilendikleri sekmeleri belirlemek amaçlı kullanılan çerez çeşididir.

Facebook Social Plugins

Portal’ı ziyaret eden ve Facebook kullanıcısı olan ziyaretçilerin internet tarayıcılarının eklenti içeriği hakkındaki verilerini doğrudan Facebook’un sunucularına almak ve bu şekilde ziyaretçilerin Facebook profillerini Portal’a bağlamak amaçlı kullanılan çerez çeşididir. Bu çerez aracılığıyla Facebook, Facebook kullanıcısı olmayan ziyaretçilerin de Portal’ı ziyaret ettiğine dair bilgileri almaktadır.

PORTAL ÜZERİNDEKİ ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

Portal’ı aynı cihazla tekrar ziyaret etmek istediğinizde, tarayıcınız cihazınızda Portal adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Kayıt bulması durumunda kaydın içindeki veriyi Portal’a ileterek Portal’ın daha önce de ziyarette bulunduğunuzu anlamasını sağlar. Bu şekilde Portal, size iletilecek içeriği belirler.

Kullandığımız çerezler;

 • Portal arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.

 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.

 • Portal’ın ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.

 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz.

 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’daki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘İletişim’ bölümünü kullanabilirsiniz.